2023 с рекордни нива на сключени PPAs

2023 година се очертава като рекордна за споразуменията за изкупуване на електроенергия – чрез нови PPAS към момента са договорени 7,8 GW възобновяема енергия

Последователният ръст на корпоративните споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници (PPAs) доказва, че компаниите засилват ангажиментите си към енергийния преход. Ръст се отбелязва не само в количествата договорен капацитет, а и в разнообразието в сферите на дейност на фирмите договорили закупуване на енергия от ВЕИ. Освен компаниите от сектора на ИКТ (2 GW), тежката промишленост (1,8 GW) и телекомуникациите (650 MW), отговорни за подписването на над 60% от корпоративните PPAs за енергия от ВИ, други сектори като търговията на дребно, транспортната и автомобилната промишленост играят все по-важна роля в декарбонизацията на промишлеността и прехода към електроенергийна система, базирана на възобновяеми енергийни източници. Тази диверсификация свидетелства за по-широка ангажираност на индустрията в енергийната трансформация на Европа.

Ако Европа иска да продължи растежа на пазара на PPAs и индустрията да отключи още по-големи количества зелена енергия, трябва да се премахнат оставащите регулаторни пречки – прекратяване на прекомерните спешни намеси на пазара на електроенергия и и постепенното премахване на таваните на приходите в много страни.

Наред с критичната необходимост да се гарантира регулаторна сигурност с премахването на пазарните ограничения, корпоративните купувачи на енергия призовават за:

Повече ВЕИ: Надежден достъп до мрежата и по-бързо издаване на разрешителни за нови вятърни и слънчеви паркове. От решаващо значение са стабилната, благоприятна за инвеститорите среда и пълното прилагане на цялото законодателство на ЕС.

Намаляване на риска: Подкрепа за управление на ценовия риск, включително формиране и подобряване на възможностите за финансиране.

Обучение: Подкрепа за разширяване на познанията за PPAs и обучение на съответните служители в компаниите.

Повече информация четете на resource-platform.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn